واژه نامه ی پارسیک سره برای همه با یاری همه

+2 تراز
1,233 بازدید
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
ویرایش شده 4 آذر 1397 از سویВОСПУҲР
از همۀ سره گرایان خواهشمند ام هر کس واژه‌نامه -ای جدا ننویسند و به‌آییم همه باهم یک واژه‌نامۀ بوندک بنویسیم و آن را به‌روز کنیم. شاید  «واژه یاب» تاکنون بزرگترین واژه نامۀ سره پارسیک بوده است بژ بدبختانه واژگان افزوده و ناتُلَنگ (ناضروری) و شاید بیگانه واژگان بیشناسنامۀ  پارسیک  اندر آن بسیار است و به‌روز نمیشود.
میخواهم این واژه‌نامه را با یاری همه به‌انجامانم هر گونه نگر و پیشنهاد پدیرفته و بررسی خواهد شدن.
دریغمندانه سره‌گرایان اندر جا میزنند. خواسته ام چند گام پیش رفتن.
از این واژه‌نامه به سه گونه میتوان بهره بردن :

1- یافتن واژگان نادرست پارسیک

2- یافتن همترازان پارسیک واژگان بیگانه

3- یافتن برخ-ی واژگان بیگانه که هنوز همتراز درست ندارند (با نشانه ی پرسش)

سره پارسیک واژه‌نامه (فارسی سره)
https://www.pdf-archive.com/2018/11/25/sara-parsik-vaanama---pure-persian-dictionary/ (تازه‌ترین ویرایش آدر 1397)

http://s4.picofile.com/file/8287871884/Sara_P%EF%BF%BDrsik_V%EF%BF%BDan%EF%BF%BDma.pdf.html (اسپندارمد 1395)

4 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده دی 22, 1395 از سوی فرزند ایران (1,372 تراز)

درود بر شما

کار نیکی در پیش گرفته اید . چون فرموده اید هرگونه پیشنهادی پذیرفتنی است من چند پیشنهاد می دهم :

1 - نیک است پس از پایان کار ، برآیند آن را در یک تارنما و با ساختاری همانند تارنمای واژه یاب یا بپارسی بگنجانید تا کاربران بتوانند واژگان را به آسانی جستجو کنند . یافتن واژگان در یک PDF دشوار است.

2 - بهتر است ، برابرهای پارسی را با دبیره ای همسان با واژگان بنویسید . گمان دارم خواننده را پسند نیاید که برابرها با دبیره ی لاتین باشد .

3 - اگر بتوانید در کنار هر برابر ، ریشه ی های نخستین آن را نیز نمایان سازید بسیار نیکوتر خواهد بود یا دستکم ریخت آن را در پهلوی یا اوستا بنگارید .

4 - نیک است نگاهی به تارنمای BEPARSI.COM داشته باشید . بررسی نمایید که اگر این تارنما می تواند یاری رسان شما باشد ، با سرپرست آن پیوند داشته باشید و کاررا یکی کنید تا خدایی نکرده کاری همسان (تکراری) انجام نشود .

5 - خانه سازی (جدول کشی) می تواند چینش بهتری به واژگان بدهد .

با آرزوی کامیابی برای شما

دارای دیدگاه دی 23, 1395 از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
1- آری نیک است ببینیم اندر آینده چه خواهد شدن
2-نزدیک به یک سده است که نویسمان لاتین، نویسمان دویم ما شده است چه بخواهیم چه نخواهیم همانگونه که اندر چین و ژاپن شده است. برخ-ی واژگان و نویسگان را نتوان با این نویسمان نمایاندن (نمونه‌وار یا یِ مجهول) به هرگونه ناچار از بهره وری از نویسمان لاتین میشدم پس کار خویش را ساده کردم و تنها از یک نویسمان فرزام (مناسب => لاتین) بهره بردم. کار دانشیک همین است اگر بخواهیم به پسند این و آن کار کنیم به جای-ی نخواهیم رسیدن. همانگونه که پیشینیکان برای نوشتن روی سنگ از نویسمان-ی دیگر بهره بردندی ما نیز برای کاران دانشیک نیازمند ابزار یا نویسمان-ی بهتر و فرزام ایم.
3- درست است بژ من خواستم هر چه زودتر به پایان این واژه‌نامه برسم و آن را اندر دسترس همه برای یاریخواهی بنهم. چنین کاران-ی اگرچه بایا است بژ به دویم گامه بازنهاده ام. نخست گامه برابریابی و بوندک کردن واژه‌نامه است .
4- برای این پیشنهاد سپاسمند ام. دریغمندانه با دیدن سهمان روی پایگاهشان (تجربه=آزمون کردن) پی به دانششان بردم و میپندارم چندان برتری به دیگر کوششان سره‌گرایان تازه‌کار و کمدانش ندارند. از ایشان یاری خواستم.
خواجه(آقا) کزازی و جنیدی با همه استاد بودنشان نیز کارشناس پالایش زبان نیستند. تا آنجا که خواجه کزازی خستویید آماجش سره‌گرایی نیست.اگرچه میخستویم ایشان از بهترین یاریگران من توانند بودن. دریغمندانه کارشناس پالایش زبان نداریم. اگر چه کسان-ی مانند داریوش آشوری برای این کار فرزامی دارند.
5-کاران آرایشیک و ویرایش نازبانیک را به هر کس خواسته باشد می‌اَپَسپارم (میسپارم)
0 تراز
پاسخ داده شده اسفند 15, 1395 از سوی بی نام
با درود. استفاده از زبان نامأنوس موجب گریز مردم از این کوشش و نیز موجب ریشخند میشود. به گمان من، کار را از اندازه گذرانده اید.
دارای دیدگاه اسفند 17, 1395 از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
ویرایش شده دی 9, 1396 از سویВОСПУҲР
هر زمان شما یا هر کس دیگر مانند من عشقتان به زبان پارسیک از همه بیشتر باشد و آگاه نیز باشید با جان و دل ناآشناترین  دگرگونیان را با سامه ی دانشیک و درست بودن خواهید پدیرفتن. اگر آسیب زبان را بدانید و ببینید هر کار-ی برای آسیبزدایی خواهید کردن. این همدردمندی با زبان آسیبناک است.
+2 تراز
پاسخ داده شده مهر 25, 1396 از سوی pooya (74 تراز)
درود

امیدوارم این واژه نامه آنلاین پارسیگ که ساخته ام به کارتان آید:

 

http://pahlavi.surge.sh/#/
0 تراز
پاسخ داده شده 18 آذر 1397 از سوی شهریار آریابد

درود

در راستای هم افزایی گنجینه واژگان ناب پارسی ، افزون بر واژه های اوستایی ، پارسی کهن وپهلوی ، واژه های نوساخت نیز گردآوری و به دوست داران زبان ناب پارسی پیشکش می گردد.
http://cdn.persiangig.com/preview/tSS3KoHeH8/Parsi-Vajehnameh.pdf

دارای دیدگاه 19 آذر 1397 از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
واژگان-ی که با «آویژ» چندان درست ننمایند. برای «خالص» سَرَه داریم. دم اندر افدم برابر با -ین است. «اندرین» نادرست است. «اندرسپاری» همتراز-ی درست نیست. «اوج» اندر سنسکریت با «ج» است. «بالست» برابر با صعود نیست. برای «تمرین» مَروَسش را داریم. «بناک» و «بندار» نادرست اند. «پیمند» نادرست است. «تَشت» برایر با خاموش است. «تلنبار» ناپارسیک است. دو واژه ی «تارنما» و «تارگاه» را نمیپسندم. خجش ؟ یا جخش؟. «خشترپات» نادرست است. «دپ» و «دپور» ناپارسیک اند. «دانستار» و «دوده» و «دودناک» و «داشتار» و «دورواک» نادرست اند. «دهشت» ناپارسیک است. «رایش» را به معنی مشاوره نمیپسندم. «ریختار» نادرست است. «روندگ» نادرست است. «رند» را به معنی سیاس چندان نمیپسندم. «رد» را به معنی مدبر نادرست میدانم.  «زرپران» نادرست و بیگانه است. برای جغرافیا، گیتیشناسی را میپسندم. برای «ملکه» بامبیشن و شاهبانو را داریم. «فرازمند» نادرست است. «فراژکش؟» و «فراسپاری» و «فراروند» نادرست اند. برای «وزیر» پارسیک فرمدار را میپسندم. «کویاد» نادرست است. کنامستان درستتر نیست؟. «کوچ» ناپارسیک است. «کاریز» برابر با قنات است. «گافتن» را برای انفجار نمیپسندم. «گزینمان» درست است. «گماشتمان» نادرست است. برای «دایره» پرهون را داریم. «گردون» را برای سپهر نمیپسندم. «گجسته» درست است. «گهنبار» برای تاریخ نادرست است. «گئوشا» را برای شهرت نمیپسندم. «گریزش» برابر با قاچاق نیست. «مشیمن» و «مشیوار» نادرست اند. «منش» برابر با خلق نیست. «مرزیدن» و «میزد» برای آن همتراز نادرست اند. «ناهمسو» برابر-ی درست برای مخالف نیست. «نابین» نادرست است. «نوردش» برابر با سفر نیست. «نژندبار» را نمیپسندم. «والایش» برای تقدیر نادرست است. «ویسپرد» برای رئیسجمهور نادرست است. «ورزندگ» نادرست است. «وی اندر» نادرست است. «ویندن» برای تحصیل نادرست است. «ویچار» برابربا خبرنیست. به جای «ویچارش» بهتر است از تراگسیلاندن بهره بریم. «ویاپان» برابر با عشق نیست. «هوده، هده» برابر با حق است. «همسو» برابر با موافق نیست. «همستکان» برابر با اعراف است. برزخ شاید پارسیک بودن. برای «طلب» از افژولش بهره برم.
ریشه ی این واژگان چیست ؟ ایزایش، بیرتا، برزارش، پادروند، دمنا، زیمن، شینت، فرهی ؟، گومه، گستهم، وس، ویدایش، هندات

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (446 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 1, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (74 تراز)
...