باردادن همگانی شاه در نوروز و مهرگان

0 امتیاز
69 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 29, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (1,218 امتیاز)

ابو عثمان عمروبن بحر جاحظ درکتاب التاج راجع بدیوان مظالم ' روزگار ساسانی ، شرحی آورده است که ترجمه بخشی از آن در زیر نقل میشود : « از رفتارهای شاهنشاه یکی این بود که هر سال دوبار، یکی در مهرگان و دیگری در نوروز بار عام میداد . چند روز پیش از فرارسیدن زمان بار، جارچی مردم را در شهر آگاه میکرد که برای دیدار شاه آماده شوند و شکایات خود را مهیا سازند . در روز بار موبد موبدان کسان امینی را مأمور دروازه های کاخ شاهی میکرد تا مبادا یکی را از در آمدن بکاخ شاهی بازدارند . در آن روز منادی بانگ میزد : هرکس دادخواهی را از در آمدن بکاخ بازدارد بخداوند نافرمانی کرده است و آنکه بخدا نافرمانی کند، سنت شاهی را شکسته. پس بمردم اجازه در آمدن بکاخ داده میشد. و دادخواستها را میگرفتند و در آنها مینگریستند . اگر در میان آنها شکایتی از شاه بود، آنرا زودتر از همه رسیدگی میکردند» .

فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی  - محمدعلی امام شوشتری

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما برای نمایش - (دلخواه)
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...