ناهمسانی یِ مرد و زن با خواجه و بانو

+1 تراز
144 بازدید
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,489 تراز)
مرد و زن دو واژه ی همگیگان (کلی) اند و هنگام-ی که کس-ی را نمیشناسیم گویم (govim) آن مرد یا زن
واژگان خواجه (آقا) و بانو را هنگام سدا کردن به کار بریم (نمونه : خواجه ببخشایید تسو چند است؟ بانو شما که اید؟)
و نیز برای آشکار کردن مرد یا زن بودن پیش از خانوادگیک نام آوریم (خواجه دربندیان)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 8, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,489 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...