آیا پس از صد سال،شهر هایی که در عهد نامه ترکمنچای از ایران جدا شدند و اکنون کشوری هستند به ایران باز خواهند گشت؟

+3 امتیاز
63 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 18, 1395 در سرزمین ایران از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سویفرزند ایران
درود بر شما

     درباره عهد نامه ترکمنچای سخن هایی شنیده ام یا خوانده ام. در روز های پیشین درباره آن در تارنما های گوناگون خواندم که پس از صد سال کشور هایی که در عهد نامه ترکمنچای از ایران جدا شدند، به ایران باز خواهند گشت ولی بیش تر تارنما ها این سخن را دروغ شمرده اند.

    حقیقت چیست؟اکنون این صد سال گذشته است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که این کشور ها به ایران بازگردند؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده فروردین 19, 1395 از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
درود بر شما

این سرزمین ها گوشه ای از ایران بزرگ ما هستند و دست پلید بیگانگان این فرزندان را از مادر خود دور کرده است . در بسیاری از این سرزمین ها جنبش هایی برای بازگشت به ایران زمین انجام گرفته است اما از سوی دولت ها سرکوب شده اند .

بازگشت این سرزمین ها به ایران زمین هم اکنون کاری بسیار دشوار است و با دگرگونی ساختارهای مرزی و سیاسی در سال های گذشته دشوارتر هم شده است .

اما آنچیز که بسیار ارزشمند است ، فرامرزی بودن فرهنگ ایران زمین است که دست های پلید بیگانگان هرگز نخواهند توانست بر این فرهنگ اهورایی چیره شوند و با آنکه با مرزهای سیاسی فرزندان ایران زمین را از یکدیگر دور کرده اند اما نمی توانند دل های فرزندان ایران زمین که همان فرهنگ های همسان است را از هم جدا گردانند.

ما باید فرهنگ های همسان خود را پاس بداریم و خواهران و برادران خود در مرزهای سیاسی دیگر را دوست بداریم و برای نزدیکی بیشتر بکوشیم .

امید که روزی دست در دست خواهران و برادران خود در مرزهای دیگر ایران زمین گام برداریم و شادمانی کنیم .
...