گفتمان های تازه

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 21 آذر 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
+2 تراز
4 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 17 آذر 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 آبان 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (81 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 21 آبان 1397 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (1,372 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 11 آبان 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 آبان 1397 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (1,372 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 مهر 1397 در گذشته ی ایران از سوی hashemi
...