گفتمان های تازه

+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 روز پیش در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 4 روز پیش در تیره ها و اقوام ایران از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (691 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 23 دی 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (691 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
...