تازه ترین گفتمان های بی پاسخ

0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 7 ساعت پیش در شاهنامه از سوی علي
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 اردیبهشت 1396 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (953 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (953 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اردیبهشت 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+3 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1396 در بزرگان ایران از سوی گردآفرید (113 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 5 اردیبهشت 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 فروردین 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (953 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 فروردین 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 فروردین 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 فروردین 1396 در ایران امروز از سوی محمود (46 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 11 بهمن 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)

253 پرسش / گفتمان

275 پاسخ

197 دیدگاه

39 کاربر

...