تازه ترین گفتمان های بی پاسخ

0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 آذر 1396 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 30 آبان 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (69 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 23 آبان 1396 در سرزمین ایران از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 21 آبان 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 25 مهر 1396 در هنر و ادب ایران از سوی pooya (69 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 شهریور 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 شهریور 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 20 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی محمود (61 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اردیبهشت 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+3 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1396 در بزرگان ایران از سوی گردآفرید (113 امتیاز)

289 پرسش / گفتمان

308 پاسخ

212 دیدگاه

43 کاربر

...