کاربر فرزند ایران

زمان هموندی 1 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: گروه سرپرستان
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش پنهان گفتمان ها
بستن هرگونه گفتمان
گزینش پاسخ برای هر پرسش
نمایش آی پی نوشته های بی نام
نمایش کسانی که گفتمان ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
پذیرفتن یا نپذیرفتن گفتمان ها
پنهان یا نمایان کردن هر گفتمانی
پاک کردن نوشته های پنهان
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
نام و نام خانوادگی: مهدی زیدآبادی نژاد
جایگاه زندگی: ایران زمین ، کرمان
زادسال: 1367 خورشیدی
درباره:

چکیده ی کارکرد فرزند ایران

امتیاز: 1,110 امتیاز (رتبه بندی #1)
پرسش ها/ گفتمان ها: 32
پاسخ ها: 130 (9 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 22
آمار امتیازدهی: 62 پرسش / گفتمان, 40 پاسخ
امتیازهای داده شده: 102 امتیازهای خوب, 0 امتیازهای بد
امتیازهای دریافت شده: 90 امتیازهای خوب, 1 امتیاز بد

دیوار کاربری فرزند ایران

نخست درون شوید یا نام نویسی کنید تا بتوانید بر روی این دیوار چیزی بنویسید
چنان دان هر آنکس که دارد خرد / روان را به دانش همی پرورد
(شاهنامه)
فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران
...