کاربر فرزند ایران

زمان هموندی 2 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: گروه سرپرستان
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش پنهان گفتمان ها
بستن هرگونه گفتمان
گزینش پاسخ برای هر پرسش
نمایش شناسه ی نوشته های بی نام
نمایش کسانی که گفتمان ها را نشانه گذاری کرده یا آنها را ترازبندی کرده اند
پذیرفتن یا نپذیرفتن گفتمان ها
پنهان یا نمایان کردن هر گفتمانی
پاک کردن نوشته های پنهان
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
نام و نام خانوادگی: مهدی زیدآبادی نژاد
جایگاه زندگی: ایران زمین ، کرمان
زادسال: 1367 خورشیدی
درباره:

چکیده ی کارکرد فرزند ایران

ترازبندی: 1,883 تراز (جایگاه #1)
پرسش ها/ گفتمان ها: 41
پاسخ ها: 155 (13 گزینش برای بهترین)
دیدگاه ها: 24
شمار ترازبندیها: 96 پرسش / گفتمان, 53 پاسخ
ترازهای داده شده: 149 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 101 تراز خوب, 1 تراز بد

دیوار کاربری فرزند ایران

نخست درون شوید یا نام نویسی کنید تا بتوانید بر روی این دیوار چیزی بنویسید
چنان دان هر آنکس که دارد خرد / روان را به دانش همی پرورد
(شاهنامه)
فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران
...