کاربر فرزند ایران

زمان هموندی 1 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: ویراستار
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
نام و نام خانوادگی: مهدی زیدآبادی نژاد
جایگاه زندگی: ایران زمین ، کرمان
زادسال: 1367 خورشیدی
درباره:

چکیده ی کارکرد فرزند ایران

امتیاز: 953 امتیاز (رتبه بندی #1)
فرنام: (کاربرِ ویژه)
پرسش ها/ گفتمان ها: 24
پاسخ ها: 113 (8 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 20
آمار امتیازدهی: 50 پرسش / گفتمان, 33 پاسخ
امتیازهای داده شده: 83 امتیازهای خوب, 0 امتیازهای بد
امتیازهای دریافت شده: 74 امتیازهای خوب, 1 امتیاز بد

دیوار کاربری فرزند ایران

نخست درون شوید یا نام نویسی کنید تا بتوانید بر روی این دیوار چیزی بنویسید
چنان دان هر آنکس که دارد خرد / روان را به دانش همی پرورد
(شاهنامه)
فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران
...