کاربر ВОСПУҲР

زمان هموندی 1 سال (از فروردین 18, 1395)
گونه ی کاربری: پژوهنده
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
نام و نام خانوادگی: Ваҳидрӯш Воспуҳр Виносп
جایگاه زندگی: Irân e bozorg> Xorâsân e bozorg
زادسال:
درباره: in zabânân râ dânam
1- Miyânik Pârsik 60%
2- Pârtik 20 tâ 30 %
3-Avestâik kamtar az 10 %
4- Esperanto bištar az 90%
5- Englik 70 tâ 90 %
cand vâžanâma barây e zabânhâ ye irânik gerd âvorda am.
az hâfez e bisar-o-pâ ke ba zabân e pârsik biâzarmi karda ast bizâr am
nevismân e arabi râ ba gurestân ferestâda am
vâžanâma ye sara pârsi (27000 vâža) râ nevisân am (anjâft).
------------------
ВОСПУҲР ВИНОСПОН
--Man hargez docâr e bimâri/divânagi ye gosasta/jodânevisi neam--
 --Âyanda-i az âyanda farâtar az âdamân--
 --A dark star shines--
 --Extraterrestrial singing of birds--
 --Âqâz-i barây e  pâyân
 Pâyân-i barây e âqâz
 Baaa piiiš---->
--The gatekeeper of reality is quantified imagination--

چکیده ی کارکرد ВОСПУҲР

امتیاز: 659 امتیاز (رتبه بندی #2)
فرنام: (کاربرِ ویژه)
پرسش ها/ گفتمان ها: 74 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 66 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 63
آمار امتیازدهی: 45 پرسش / گفتمان, 13 پاسخ
امتیازهای داده شده: 58 امتیازهای خوب, 0 امتیازهای بد
امتیازهای دریافت شده: 88 امتیازهای خوب, 1 امتیاز بد

دیوار کاربری ВОСПУҲР

نخست درون شوید یا نام نویسی کنید تا بتوانید بر روی این دیوار چیزی بنویسید
درود.ارته زوستر نام شاهدخت هخامنشی دختر داریوش میباشد.و آگاه نیستم که این ارته همان اشه ی زرتشت باشد!چم واژه که اینگونه نشان میدهد!!!!راستی،میتوانید درباره ی واژگان شکسته و شناسایی آنان برایم بگویید؟!
اردیبهشت 9, 1395 از سوی اوهردخت
...