کاربر ВОСПУҲР

زمان هموندی 1 سال (از فروردین 18, 1395)
گونه ی کاربری: پژوهنده
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
نام و نام خانوادگی: Ваҳидрӯш Воспуҳр Виносп
جایگاه زندگی: Irân e bozorg> Xorâsân e bozorg
زادسال:
درباره: in zabânân râ dânam
1- Miyânik Pârsik 60%
2- Pârtik 20 tâ 30 %
3-Avestâik kamtar az 10 %
4- Esperanto bištar az 90%
5- Englik 70 tâ 90 %
cand vâžanâma barây e zabânhâ ye irânik gerd âvorda am.
az hâfez e bisar-o-pâ ke ba zabân e pârsik biâzarmi karda ast bizâr am
nevismân e arabi râ ba gurestân ferestâda am
vâžanâma ye sara pârsi (27000 vâža) râ nevisân am (anjâft).
------------------
ВОСПУҲР ВИНОСПОН
--Man hargez docâr e bimâri/divânagi ye gosasta/jodânevisi neam--
 --Âyanda-i az âyanda farâtar az âdamân--
 --A dark star shines--
 --Extraterrestrial singing of birds--
 --Âqâz-i barây e  pâyân
 Pâyân-i barây e âqâz
 Baaa piiiš---->
--The gatekeeper of reality is quantified imagination--

چکیده ی کارکرد ВОСПУҲР

امتیاز: 725 امتیاز (رتبه بندی #2)
پرسش ها/ گفتمان ها: 84 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 65 (3 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 65
آمار امتیازدهی: 46 پرسش / گفتمان, 13 پاسخ
امتیازهای داده شده: 59 امتیازهای خوب, 0 امتیازهای بد
امتیازهای دریافت شده: 106 امتیازهای خوب, 1 امتیاز بد

دیوار کاربری ВОСПУҲР

نخست درون شوید یا نام نویسی کنید تا بتوانید بر روی این دیوار چیزی بنویسید
...