گفتمان های تازه

+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
+2 تراز
5 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (149 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 21, 1397 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (1,883 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 9, 1397 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (1,883 تراز)
...