گفتمان های تازه

0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 ساعت پیش در سرزمین ایران از سوی گردآفرید (33 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 12 ساعت پیش در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (33 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اسفند 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (736 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 2 اسفند 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (736 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 26 بهمن 1395 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 18 بهمن 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 16 بهمن 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 11 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 11 بهمن 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 28 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (505 امتیاز)
...