گفتمان های تازه

+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 روز پیش در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (377 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 روز پیش در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (377 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 روز پیش در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (377 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 4 روز پیش در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 23 دی 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (695 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 18 دی 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (695 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 16 دی 1395 در تیره ها و اقوام ایران از سوی spr (12 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 13 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 6, 1395 در تاریخ ایران زمین از سوی بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در شاهنامه از سوی ارش
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 23, 1395 در تاریخ ایران زمین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (695 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (695 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1395 در تاریخ ایران زمین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (695 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ کوشا) (466 امتیاز)
...