گفتمان های تازه

0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 آذر 1396 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 30 آبان 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (69 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1396 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 23 آبان 1396 در سرزمین ایران از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 21 آبان 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 آبان 1396 در آیینها و جشنها از سوی محمود (61 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 25 مهر 1396 در هنر و ادب ایران از سوی pooya (69 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 مهر 1396 در گذشته ی ایران از سوی pooya (69 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 مهر 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 16 مهر 1396 در ایران امروز از سوی بی نام
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 شهریور 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 شهریور 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 20 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی محمود (61 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 27 مرداد 1396 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 21 مرداد 1396 در شاهنامه از سوی ساسان
...