گفتمان های تازه

0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 ساعت پیش در شاهنامه از سوی علي
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 6 خرداد 1396 در سرزمین ایران از سوی پرشیا
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 2 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (36 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 1 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (36 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 29 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (36 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 اردیبهشت 1396 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (957 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 28 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (36 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 24 اردیبهشت 1396 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (957 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اردیبهشت 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
+3 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1396 در بزرگان ایران از سوی گردآفرید (113 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (113 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 5 اردیبهشت 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 5 اردیبهشت 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 2 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی امید
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 فروردین 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (957 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 20 فروردین 1396 در زبان و گویش از سوی Hasan Rafiee
...