گفتمان های تازه

+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 شهریور 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (659 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 شهریور 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (659 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 20 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی محمود (53 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (417 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 شهریور 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (417 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 27 مرداد 1396 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (417 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 21 مرداد 1396 در شاهنامه از سوی ساسان
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 16 مرداد 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,071 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 15 مرداد 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,071 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 مرداد 1396 در کیش و دین از سوی پرسشگر
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 2 مرداد 1396 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,071 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 24 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (659 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 15 تیر 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (53 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (659 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,071 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 22 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (53 امتیاز)
...