گفتمان های تازه

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اسفند 1397 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اسفند 1397 در زبان و گویش از سوی سپهر ساسانی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (139 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 7, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,866 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (139 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (139 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 27, 1397 در آیینها و جشنها از سوی بی نام
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 21, 1397 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (1,866 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 9, 1397 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (1,866 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 7, 1397 در بزرگان ایران از سوی ایلقار آذراوغلو
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 9, 1397 در گذشته ی ایران از سوی hashemi
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1397 در سرزمین ایران از سوی داود
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 15, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد (16 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 10, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (1,866 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 9, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 31, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 30, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 20, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 19, 1397 در شاهنامه از سوی حسن (18 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 16, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,381 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 10, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (139 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 2, 1397 در ایران امروز از سوی moein.data (26 تراز)
...