گفتمان های تازه

+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 روز پیش در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 روز پیش در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 روز پیش در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (717 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 26 بهمن 1395 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 18 بهمن 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 16 بهمن 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 11 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 11 بهمن 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 1 بهمن 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (کاربرِ کوشا) (380 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 28 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 23 دی 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (717 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 دی 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 18 دی 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (717 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 16 دی 1395 در تیره ها و اقوام ایران از سوی spr (12 امتیاز)
...