کاربر ورجاوند

زمان هموندی 2 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: حسام الدین مرادی
جایگاه زندگی: ایران
زادسال: ۱۴
درباره:

چکیده ی کارکرد ورجاوند

ترازبندی: 755 تراز (جایگاه #3)
پرسش ها/ گفتمان ها: 87 (7 گزینش از برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 21
دیدگاه ها: 55
شمار ترازبندیها: 42 پرسش / گفتمان, 12 پاسخ
ترازهای داده شده: 54 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 81 تراز خوب, 1 تراز بد
...