کاربر ورجاوند

زمان هموندی 2 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام و نام خانوادگی: حسام الدین مرادی
جایگاه زندگی: ایران
زادسال: ۱۴
درباره:

چکیده ی کارکرد ورجاوند

ترازبندی: 778 تراز (جایگاه #3)
پرسش ها/ گفتمان ها: 89 (7 گزینش از برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 22
دیدگاه ها: 60
شمار ترازبندیها: 43 پرسش / گفتمان, 12 پاسخ
ترازهای داده شده: 55 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 86 تراز خوب, 1 تراز بد

دیوار کاربری ورجاوند

نخست درون شوید یا نام نویسی کنید تا بتوانید بر روی این دیوار چیزی بنویسید
کنون تا چه داری بیار از خرد / که گوش نیوشنده زو برخورد
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد / ستایش خرد را به از راه داد
خرد رهنمای و خرد دلگشای / خرد دست گیرد به هر دو سرای
تیر 12, 1395 از سوی ورجاوند
...