گفتمان های تازه تیره های ایرانی

+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 29 شهریور 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (1,110 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (666 امتیاز)
+2 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ورجاوند (423 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
...