گفتمان های تازه زبان و گویش

+1 تراز
2 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
پاسخ داده شده شهریور 22, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 15, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد (16 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,348 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 30, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
...