گفتمان های تازه زبان و گویش

+1 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 1 تیر 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (1,042 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ
+1 امتیاز
3 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 2 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (637 امتیاز)
...