گفتمان های تازه زبان و گویش

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 2 خرداد 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (613 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (957 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ
...