آیا جمشید نخستین کسی است که پرواز کرده است ؟

0 امتیاز
75 بازدید
آغاز گفتمان 4 آذر 1396 در شاهنامه از سوی محمود (67 امتیاز)
درود

در شاهنامه شرح و جزئیات پرواز کیکاووس به آسمان نوشته شده ولی کسی می گفت اولین کسی که به آسمان پرواز کرده و فردوسی هم شرح اون رو آورده جمشید بوده و بیت های زیر را هم مصداق گفته هایش اعلام کرده است :

همه کردنیها چو آمد به جای

ز جای مهی برتر آورد پای

به فر کیانی یکی تخت ساخت

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی

ز هامون به گردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا

نشسته برو شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر آن تخت او

شگفتی فرومانده از بخت او

لطفا روشنگری فرمایید

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 4 آذر 1396 از سوی فرزند ایران (1,156 امتیاز)

درود بر شما

بر بنیاد گزارش شاهنامه نخستین پروازی که انجام گرفته است از سوی کیکاووس بوده است و چگونگی انجام این پرواز نیز در شاهنامه آورده شده است .

جمشید پروازی به آسمان نداشته است و فردوسی نیز چنین چیزی را نمایان نساخته است اما برخی از پژوهشگران از بیت های بالا برداشت نادرستی داشته اند و گمان برده اند که دیوها تخت جمشید را از روی هامون ( دشت ) بر داشته اند و به گردون (آسمان) برده اند ، در حالی که گردون در اینجا بمعنی گردونه است و نباید آنرا به معنی آسمان در شمار آورد هر چند آسمان نیز هنگامی که ما از روی زمین بدان می نگریم گویی می چرخد و گردنده و گردون است اما در اینجا گردون به چم گردونه (ارابه) است .

در چند جای دیگر شاهنامه نیز واژه ی گردون به چم (ارابه) آمده است :

سپاه انجمن شد به درگاه او / به ابر اندر آمد سرگاه او

به پیلان گردون کش و گاومیش / سپه را همی توشه بردند پیش

می بینید که سخن از پیلان گردون کش یا ارابه کش است .

یا در جای دیگر آورده است :

به گردونه‌ها بر چه مشک و عبیر / چه دیبا و دینار و خز و حریر

ابا پیل گردونکش و رنگ و بوی / ز خاور به ایران نهادند روی

در بیت زیر :

چو خورشید تابان میان هوا / نشسته بر او شاه فرمانروا 

سراینده جمشید را به شوند اینکه بر بالای تخت بوده است و چهره ای روشن داشته و تاج بر سر داشته است به خورشید همانند کرده است و بینش او از همانند کردن جمشید به خورشید این نبوده است که جمشید بر بالای آسمان رفته است . این نکته را نیز باید در نگر داشته باشیم که خود نام جمشید نیز نشان از درخشندگی و خورشیدوار بودن دارد و سراینده ازین روی جمشید را به خورشید همانند کرده است .

در بیت پسین سراینده خود بروشنی نشان می دهد که تخت بر زمین بوده و مردمان می توانسته اند گرداگرد آن انجمن شوند :

جهان انجمن شد بر تخت او / شگفتی فرو ماند از بخت او

بنابراین روشن است که اگر تخت بر آسمان و هوا بود ، مردمان نمی توانسته اند به آسمان بروند و گرد آن انجمن شوند .

...