پیشنهاد-ی برای پسوند -بَد (bad, -pad-)

+2 امتیاز
108 بازدید
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (کاربرِ ویژه) (502 امتیاز)
بهتر است به جای پیشوندواره سر-  و واژه رئیس،   و واژۀ ترکی -باشی از پسوند -بَد  (به مانیک سرچیک و رییس )بهره بریم.
رئیسپلیس > شهربانبَد
سراشپز، آشپزباشی> آشپزبد
سربُنه> بنه بد
سرپرستار> پرستاربد
سردبیر> نویسابد
سردسته> دسته بد
سرگرد> گردانبد
سرگروه> گروهبد
سرلشکر> لشکربد
سرمربی> ارمگانبد
سرویراستار> ویراستاربد
سرهنگ> هنگبد

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده تیر 28, 1395 از سوی فرزند ایران (کاربرِ ویژه) (717 امتیاز)
پیشنهاد خوبی است ، با آنکه خوشبختانه پیشوند "سر" هم خوب جا افتاده است ولی "بد" بهتر می نماید .

این پسوند در واژه ی  سپهبَد هنوز کاربرد دارد هر چند بنادرست سپهبُد خوانده می شود .نمونه ی دیگر واژه ی کهن "هیربد" است که نگاهبان آتش و آتشکده را گفتندی .
...