گفتمان های تازه زبان و گویش

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اسفند 1397 در زبان و گویش از سوی سپهر ساسانی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 7, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,939 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 15, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد (16 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 9, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 31, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 30, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 20, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 16, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 29, 1397 در زبان و گویش از سوی امید
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,939 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان دی 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 30, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 12, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,939 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 21, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,939 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,391 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 16, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (1,939 تراز)
...